Easybis webshop hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Easybis webshop houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de GDPR Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

–          Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy beleid;

–          Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

–          Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

–          Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

–          Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

–          Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Easybis webshop zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy beleid, of in meer algemene zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten

Persoonsgegevens van klanten worden door Easybis webshop verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

–          Administratieve doeleinden;

–          Communicatie over de uitlevering van producten ;

–          Het uitvoering geven aan een opdracht;

–          Het uitvragen van (anonieme) feedback over onze dienstverlening.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

–          De overeenkomst tot levering

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Easybis webshop de volgende persoonsgegevens van u vragen:

–          Voornaam;

–          Tussenvoegsel;

–          Achternaam;

–          (Zakelijk) Telefoonnummer;

–          (Zakelijk) E-mailadres;

–          Adresgegevens

–          Geboortedatum

Uw persoonsgegevens worden door Easybis webshop opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

–          Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna gedurende maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Klantkaarthouders

Persoonsgegevens van klanten worden door Easybis webshop verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

–          Administratieve doeleinden;;

–          Sparen voor korting op onze producten;

–          Informeren over onze nieuwe collecties, acties en de uitverkoop middels geadresseerde post of e-mail;

–          Uw telefoonnummer gebruiken wij enkel om u te informeren over leveringen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

–          De klanten kaarthouder overeenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Easybis webshop de volgende persoonsgegevens van u vragen:

–          Voornaam;

–          Tussenvoegsel;

–          Achternaam;

–          (Zakelijk) Telefoonnummer;

–          (Zakelijk) E-mailadres;

–          Adresgegevens

–          Geboortedatum

–          Gegevens over vorige aankopen

Uw persoonsgegevens worden door Easybis webshop opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

–          Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna gedurende maximaal 7 jaar. Indien u gedurende 7 jaar geen aankoop doet, worden uw gegevens uit ons systeem verwijderd.

Meer informatie over ons spaarsysteem kunt u hier raadplegen:

Verwerking van persoonsgegevens van geïnteresseerden

Persoonsgegevens van geïnteresseerde worden door Easybis webshop verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

–          Informatieverstrekking in de vorm van gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

–          Toestemming door het invullen van het contactformulier.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Easybis webshop de volgende persoonsgegevens van u vragen:

–          Voornaam;

–          Tussenvoegsel;

–          Achternaam;

–          Telefoonnummer;

–          E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Easybis webshop opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

–          Gedurende de periode dat men gezien wordt als een geïnteresseerde, maximaal 3 maanden.

Verwerking van persoonsgegevens van Sollicitanten

Persoonsgegevens van sollicitanten worden door Easybis webshop verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

–          Werving van personeel

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

–          Toestemming

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Easybis webshop de volgende persoonsgegevens van u vragen:

–          Voornaam;

–          Tussenvoegsel;

–          Achternaam;

–          Telefoonnummer;

–          E-mailadres;

–          Geboortedatum;

–          Informatie over uw loopbaanverleden en opleidingen

Uw persoonsgegevens worden door Easybis webshop opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

–          Gedurende de periode dat men een sollicitatie heeft lopen en daarna nog maximaal 4 weken, tenzij er wordt overeengekomen dat de sollicitatie in portefeuille mag worden bewaard, dan maximaal 1 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens in verband met cameratoezicht

Persoonsgegevens van Medewerkers/bezoekers worden door Easybis webshop verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

–          Vergroten van de veiligheid en ter voorkoming van fraude en/of diefstal in en rond onze onderneming.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

–          Gerechtvaardigd belang

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Easybis webshop de volgende persoonsgegevens van u vragen:

–          Beelden/Foto’s

Uw persoonsgegevens worden door Easybis webshop opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

–          Gedurende maximaal 4 weken, tenzij er strafbare feiten worden vastgelegd op de camera’s of ter ondersteuning kunnen bieden bij de opsporing van een strafbaar feit.

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Easybis webshop verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

–          Het informeren van de geabonneerde over onze nieuwste collecties, aanbiedingen en acties.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

–          Toestemming voor toesturen van de nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Easybis webshop de volgende persoonsgegevens van u vragen:

–          Voornaam;

–          Tussenvoegsel;

–          Achternaam;

–          E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Easybis webshop opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Cookies

Wij verwijzen naar ons cookie-beleid.

Om het gebruik van onze webshop in kaart te brengen en te analyseren, maken wij gebruik van Google Analytics. De cookies maken dat wij kunnen zien hoe vaak de website wordt bezocht en welke pagina´s van de website worden bekeken. Voor informatie over de functionaliteit van en gegevensverwerking verwijzen wij u naar Privacy statement van Google. De informatie wordt verwerkt in statistieken en wordt gebruikt om de website te optimaliseren. De verzamelde informatie wordt niet gebruikt om u te identificeren.

Wat zijn cookies ?

Cookies verzamelen informatie

die nodig is voor het juist functioneren van een website. Cookies van

Easybis.webshop.be zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen

en zijn veilig voor je pc, laptop, telefoon of tablet.

Welke cookies zijn er en waar zorgen ze voor ?

•    je ingelogd blijft en ongestoord kunt winkelen

•    artikelen in je winkelwagentje bewaard blijven

•    je veilig winkelt

•    je reviews kunt lezen en schrijven en video’s kunt bekijken

•    de website snel is

•    fouten en ongemak op de website worden opgespoord

•    verbeteringen kunnen worden getest

•    persoonlijk advies mogelijk is op basis van eerder gekochte

en/of bekeken artikelen

•    je producten kunt delen via social media zoals Facebook en

Google.

Hoe lang blijven cookies staan?

De meeste cookies verdwijnen als je de browser sluit. Sommige cookies

blijven enkele dagen tot enkele jaren staan. Je kunt ze zelf op elk moment via

je browser verwijderen.

Cookies verwijderen of uitschakelen

Cookies kun je altijd zelf via je browser-instellingen verwijderen of

uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind je

onder Help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet

optimaal als je cookies uitschakelt.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

–          Het verzorgen van onze website;

–          Het verzorgen van de (financiële) administratie;

–          Het verzorgen van bezorging van producten.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn wij dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Easybis webshop bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

–          Alle personen die namens Easybis webshop van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

–          We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

–          We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

–          Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

–          We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

–          Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren alvorens wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy beleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Easybis WEBSHOP

Stationsstraat 31

3600 Genk

089 56 20 56